MLB Icon

Artsen

Patiënten

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

MLB Icon

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

Patiënten

Facturatie

 

Betalingsvoorwaarden

 

U ontvangt uw facturen via de post of via het digitale platform Doccle. De betalingen gebeuren via overschrijving. Het is belangrijk om steeds de gestructureerde mededeling te vermelden, zodat we uw betaling gemakkelijk kunnen terugvinden.

 

Heeft u nog vragen in verband met uw factuur, gelieve contact op te nemen met de facturatiedienst op het nummer 056 22 68 82 van maandag tot donderdag tussen 9 en 16 uur.

Computer Bruyland

Afspraak maken in

De aanrekening gebeurt conform het KB van 24 oktober 2017 tot uitvoering van het artikel 73 §1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinisch biologie, pathologische anatomie en genetica. Met deze melding wordt voldaan aan art. 3 van dit KB. Meer informatie vindt u op de website http://www.fvkl.be.

 

Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Alle klachten dienen op straffe van verval schriftelijk of per e-mail ingediend te worden binnen deze termijn van 15 kalenderdagen.

 

Indien het e-mailadres/e-box van de patiënt gekend is bij Medisch Labo Bruyland, zal de aanmaning per e-mail/e-box opgestuurd worden.

 

Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn zullen volgende kosten verschuldigd zijn:

- Intresten op de openstaande som aan de intrestvoet zoals die bepaald wordt voor betalingsachterstand bij handelstransacties (artikel 5 wet 02 augustus 2002) vanaf de datum van de eerste aanmaning;

- Een schadebeding gelijk aan 20,00 EUR als het verschuldigd saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 EUR; een schadebeding gelijk aan 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR is; een schadebeding gelijk aan 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag tussen 500,01 en 2000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger is dan 500,00 EUR.

 

Indien de factuur gericht is aan een onderneming: Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum, is de debiteur een administratieve vergoeding van 7,50 EUR verschuldigd aan Medisch Labo Bruyland voor het verzenden van een eerste aanmaning. Bij een tweede aanmaning geldt er een administratieve vergoeding van 40,00 EUR. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum is de debiteur bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook wordt het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 40,00 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te  vorderen indien de werkelijke schade hoger blijkt te zijn.

 

In geval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van Kortrijk en Ieper bevoegd zijn.

 

Vrij van BTW (art. 44, §2.13° W BTW)

 

Gegevens betreffende uw persoon werden opgenomen in het laboratoriumbestand. Voor meer informatie aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens: www.bruyland.be – “privacy”

Doccle

U kunt de facturen van Medisch Labo Bruyland automatisch op Doccle ontvangen. Doccle (www.doccle.be) is een brievenbus, archiefkast en assistent in één, waar administratie eenvoudig en centraal beheerd en opgeslagen wordt op slechts één platform. Privacy, gegevensbeveiliging en wettelijke retentie perioden worden gegarandeerd.

 

  1. Surf naar www.doccle.be en meld je aan.
  2. Selecteer het logo van Medisch Labo Bruyland.
  3. Vul de gevraagde gegevens in en klik op verbinden.

 

Om in Doccle verbinding te maken met Medisch Labo Bruyland heeft u eenmalig uw token nodig.
Deze token kunt u op uw eerstvolgende factuur terugvinden. Klaar! U ontvangt voortaan al uw facturen van Medisch Labo Bruyland rechtstreeks op Doccle!
Daar blijven ze bewaard in uw gratis en persoonlijk digitaal archief.

Vragen of klachten

Een vraag over uw factuur, over onze analyses of onze manier van werken? Heeft u een opmerking of bent u minder tevreden?

Vestiging Kortrijk

 

+32 (0)56 22 68 82

medischlabo@bruyland.be
Beneluxpark 2
8500 Kortrijk

 

Openingsuren
ma - vr: 8.30 u. - 20.00 u.
za: 9.00 u. - 17.00 u.

Vestiging Ieper

 

+32 (0)57 20 52 30

medischlabo@bruyland.be
Oude Veurnestraat 1C
8900 Ieper

 

Openingsuren

ma, woe, dond: 8.30 u. - 9.30 u.

di: 8.30 u. - 9.00 u.

Vraag?