MLB Icon

Artsen

Patiënten

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

MLB Icon

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

Klik hier om in te loggen op het webportaal. Vraag analyses aan en bekijk resultaten.

Wilt u als arts graag analyses online aanvragen? Vraag een login aan.

Alle info over hoe stalen afgenomen worden en hoe u zich best kunt voorbereiden, vindt u hier.

Uw laboresultaten zijn te consulteren via het beveiligde CoZo-platform. De resultaten zijn beschikbaar 12 uur nadat het verslag volledig afgewerkt is. U kunt het verslag ook persoonlijk komen ophalen in het laboratorium.

Privacy

 

 

1. Over deze privacyverklaring

 

Medisch Labo Bruyland vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

 

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door Medisch Labo Bruyland, met hoofdzetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 2, of haar filialen (hierna ‘MLB’).

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)

 

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan MLB zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld artsen, dierenartsen en andere zorgverstrekkers (later klant(en) genoemd).

 

‘Verwerker’: diegene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan MLB zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van MLB verwerkt.

 

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u terecht bij:

Gudrun Depourcq (privacy@bruyland.be)

Contactgegevens DPO (Data Protection Officer) :

Clipeum

Posthofbrug 6 (bus 4)
2600 (Antwerpen) Berchem

 

 

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op www.bruyland.be, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

2. MLB als verwerkingsverantwoordelijke

 

MLB verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.
Het gaat dus zowel om persoonsgegevens van onze huidige klanten, patiënten van onze klanten, leveranciers, opdrachtgevers, maar ook potentiële klanten en potentiële werknemers.

MLB kan volgende persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:
- Identiteitsgegevens
- Sociaal-demografische gegevens
- Audiovisuele gegevens
- Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

De soorten gegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan u of aan onze klant leveren.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om:
- Onze klanten van dienst te kunnen zijn: MLB verzamelt persoonsgegevens om haar klanten te
kunnen beheren en met haar klanten te kunnen communiceren. Behalve identiteitsgegevens worden geen andere persoonsgegevens verwerkt.
- Te kunnen factureren: MLB verwerkt persoonsgegevens teneinde haar boekhouding te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren.
- Wetenschappelijke nieuwsbrieven naar haar klanten te versturen.
- Orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers.
In al deze situaties is MLB de verantwoordelijke voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

  1. De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten en ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve levering van onze diensten aan u of onze klanten.
  2. Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.
  3. Onze gerechtvaardigde belangen in de wettelijke bedrijfsvoering van onze onderneming, zolang dergelijke belangen niet worden gecompenseerd door uw belangen.

 

3. MLB als verwerker

 

MLB kan ook persoonsgegevens verwerken voor derden.

MLB is dienstverlener ten opzichte van klanten. MLB is dan Verwerker van persoonsgegevens. In onze Verwerkersverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke wijze wij die gegevens beschermen voor de Verwerkingsverantwoordelijke, onze klant.

 

4. Toegang door en doorgifte aan derden

 

Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Om onze dienst aan u te kunnen leveren kunnen wij relevante persoonsgegevens doorgeven aan onze partners in administratie met wie wij steeds een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

 

5. Duur van de verwerking

 

MLB houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

 

6. Vertrouwelijkheid en beveiliging

 

MLB verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen.

De aan MLB bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij MLB of desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, door er onder andere zelf voor te zorgen dat elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord wordt voorkomen.

U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op MLB kan worden verhaald.

 

7. Uw rechten

 

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via privacy@bruyland.be, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

- Recht van toegang en rectificatie:

U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.

- Recht van verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

- Recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

U kan u ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden
van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

- Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

- Recht om klacht in te dienen

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

 

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via privacy@bruyland.be

Vestiging Kortrijk

 

+32 (0)56 22 68 82

medischlabo@bruyland.be
Beneluxpark 2
8500 Kortrijk

 

Openingsuren
ma - vr: 8.30 u. - 20.00 u.
za: 9.00 u. - 17.00 u.

Vestiging Ieper

 

+32 (0)57 20 52 30

medischlabo@bruyland.be
Oude Veurnestraat 1C
8900 Ieper

 

Openingsuren

ma, woe, dond: 8.30 u. - 9.30 u.

di: 8.30 u. - 9.00 u.

Vraag?